Privatumo ir slapukų naudojimo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojas MB Petlis (juridinio asmens kodas: 30556603,  el. paštas: info@petlis.lt)  (toliau tekste ir – Bendrovė) saugo savo klientų (pirkėjų) bei Bendrovės elektroninės parduotuvės www.petlis.lt (toliau tekste – e-parduotuvė) lankytojų/naršytojų (toliau tekste – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius duomenų apsaugos standartus.

MB Petlis gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą ir įsipareigoja ją užtikrinti.

Ši Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis.

Pagrindinės Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Duomenų valdytojo valdomas tinklalapis – www.petlis.lt.

Paslaugos – visos Duomenų valdytojo teikiamos paslaugos, susijusios su augintinių papildų, maisto bei kitų prekių / produktų  prekyba internetu per Bendrovės e-parduotuvę.

Slapukai (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISĖTUMO SĄLYGOS

Ši privatumo politika yra taikoma Bendrovės teikiamoms augintiniams skirtų papildų, maisto bei kitų prekių užsakymo bei pirkimo internetu per Bendrovės e-parduotuvę paslaugoms, nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius Bendrovės klientas ir/ar e-parduotuvės lankytojas naudoja apsilankymui e-parduotuvėje. Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais ir remiantis šiais pagrindais:

- naujienų prenumeratos („Naujienlaiškio“) užsakymo administravimo ir informacijos apie e-parduotuvėje siūlomus produktus / prekes, taikomas akcijas, naujienas ir pan. pranešimo prenumeratoriams tikslu tvarkomi šie duomenys: Jūsų pateiktas elektroninio pašto adresas, IP adresas, prenumeratos užsakymo data ir laikas, Jums pateiktos informacijos turinys, informacijos pateikimo data ir laikas. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimu;

- parduotuvėje vartotojo paskyros/profilio sukūrimo ir administravimo tikslu tvarkomi šie lankytojų/klientų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, slaptažodis.

- Užsakymo suformavimo, prekių pirkimo ir pristatymo, naudojant kurjerių paslaugas, tikslu tvarkomi šie klientų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas (miestas, apskritis, buto numeris, pašto kodas, šalis, pastabos kurjeriui (laisvai Pirkėjo įrašomas tekstas, kaip durų kodas ir (ar) pan.)), kitas adresas (miestas, apskritis, buto numeris, pašto kodas, šalis, pastabos kurjeriui (laisvai įrašomas tekstas, kaip durų kodas ir (ar) pan.)) bei el. pašto adresas.

- Užklausos arba atsiliepimo teikimo tikslu tvarkomi šie klientų/e-parduotuvės lankytojų asmens duomenys: vardas, el. paštas bei žinutės laukelyje įvesta informacija. Jūsų Žinutės laukelyje pateikti duomenys, kurie yra pertekliniai ir nėra reikalingi užklausos administravimo  tikslui pasiekti, Bendrovės nėra saugomi, o negrįžtamai ištrinami. 

- Lankytojui prisijungus ar apsilankius Bendrovės e-parduotuvėje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys: IP adresas; prisijungimo data ir laikas; tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL); Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys; Lankytojo geografinės vietos duomenys; kita susijusi techninė informacija.

- Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis e-parduotuvėje, naudojame slapukus. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek e-parduotuvę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek mūsų teikiamas paslaugas. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.

Teisėto tvarkymo pagrindai yra: Sutartis (pirkimo/kita); Teisėtas interesas – atsakyti į Jūsų užklausas, užsakymų vykdymui, suteikti informaciją, kurios Jūs mūsų teiraujatės ir kita; Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (apskaita, archyvavimas ir t.t.); Jūsų sutikimas (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais).

Bendrovės tinklapyje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“, „Instagram“ papildinius). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms mūsų Tinklalapiuose, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas/politika. Raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko (naudoja) Jūsų asmens duomenis 3 metus nuo sutikimo davimo momento arba iki sutikimo atšaukimo bei neaktyviai saugo archyvuose 1 (vienerius) metus po sutikimo naudojimo termino pasibaigimo.

Jūsų duomenis prenumeratos užsakymo tikslu saugosime 5 (penkis) metus arba iki sutikimo atšaukimo bei neaktyviai saugo archyvuose 1 (vienerius) metus po sutikimo naudojimo termino pasibaigimo.

Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis saugosime slapuko galiojimo laikotarpiu. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus ištrinami taip, kad nebūtų galima jų atstatyti.

Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas) yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jums išreiškus sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais e-parduotuvėje, t. y. pateikus savo el. pašto adresą „Naujienlaiškio“ laukelyje.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais. Bendrovė nebetvarko Duomenų subjekto asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais (nedelsiant sunaikina), kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu. 

Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą, Jūs galite mus informuoti el. paštu info@petlis.lt 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų: 

- duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams ir pan.). Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą.

- Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

- tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

SUBJEKTŲ TEISĖS

Teisės aktų nustatyta tvarka Jūs turite teisę:

- žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

- susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

- reikalauti ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis;

- nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu; tokiu atveju Jūs galite netekti galimybės naudotis mūsų svetainės turiniu;

- reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

- atšaukti duotą sutikimą dėl slapukų, naujienlaiškių siuntimo;

- reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

- reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

- nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

- reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

KONTAKTAI

Prašymus ar klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti el. paštu info@petlis.lt. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją, kurią įsipareigojame ištrinti po identifikacijos.

SLAPUKAI

E-parduotuvėje yra naudojami slapukai.

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, kurie yra įrašomi į įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklę, kai Jūs naršote / lankotės e-parduotuvėje, ir renkantys informaciją apie Jūsų naršymą.

Jums pirmą kartą apsilankius svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami Jūsų kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos. 

Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos e-parduotuvės, interneto svetainėje praleistas laikas ir pan.

Slapukai leidžia atpažinti, kad anksčiau lankėtės e-parduotuvėje padeda rinkti statistinius duomenis apie e-parduotuvės lankytojų srautą ir sudaro galimybę vartotojui patogiau naršyti e-parduotuėje. Tuo tikslu MB Petlis naudoja šiuos slapukus: 

- Seanso slapukai: PHPSESSID slapukas yra naudojamas mūsų e-parduotuvėje funkcionalumui palaikyti. Jis leidžia svetainės valdytojui susieti Jūsų veiksmus su naršyklės seansu, kuris, atitinkamai, prasideda ir baigiasi, kai Jūs atidarote ir uždarote naršyklės langą. PHPSESSID slapukas yra laikinas ir ištrinamas iš karto, kai uždarote naršyklę. 

- Nuolatiniai slapukai: „Google Analytics“ (_ga - informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti; _gat - Google užklausų skaičiui reguliuoti; _gid - stebėjimo tikslais, siekiant atskirti lankytojus vieną nuo kito) slapukus naudojame tam, kad analizuodami vartotojų elgseną patobulintume savo e-parduotuvę. Šie slapukai suteikia mums tokios informacijos kaip svetainės lankytojų skaičius, jų aplankyti puslapiai ir bendra mūsų svetainėje praleisto laiko trukmė. Visa informacija, surinkta naudojant _ga, _gat ir _gid slapukus, yra sujungiama su gauta panašia kitų lankytojų informacija, todėl ji yra anonimiška. Mes neidentifikuojame individualių lankytojų. _ga slapuko galiojimas baigiasi po dvejų metų, _gat slapuko – jau po vienos minutės, o _gid po dvidešimt keturių valandų. „Prestashop“-(individualus simbolių rinkinys) slapukai naudojami vartotojo sesijai palaikyti, saugo informaciją apie tai, kokie puslapiai e-parduotuvėje buvo atidaryti sesijos metu. „Prestashop“-(individualus simbolių rinkinys) galiojimo laikas baigiasi po 20 dienų.

Jei savo naršyklėje nesate pasirinkę nustatymo nepriimti visų ar tam tikros rūšies slapukų, slapukai bus sukurti iš karto, kai apsilankysite mūsų e-parduotuvėje. 

Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. 

Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia: 

- Chrome 

Firefox

Safari

Opera

POLITIKOS PAKEITIMAS

Esant reikalui, galime atlikti bet kokius šios Politikos pakeitimus. Jei Politikos nuostatos yra pakeičiamos, naujausia Politikos versija yra paskelbiama mūsų Svetainėje. Rekomenduojame Jums laikas nuo laiko pasitikrinti, ar nebuvo padaryta Politikos pakeitimų.